Tegevus

Ajalugu

HIV/AIDSi ja narkomaania valdkonnas on iga tegevus seotud vastuoluliste teemadega, mis ei ole ühiskonnas alati koheselt aktsepteeritud. Selliste tegevuste vastu, sh näiteks riskirühmade abistamine (nt seks-töötajad, narkomaanid), on paljudes riikides esinenud tõrjuvat hoiakut. Erandiks ei ole olnud ka Eesti. Kuigi praeguseks on ühiskonnas üldine suhtumine paranenud, kestavad meil siiani vaidlused süstlavahetuse või metadoonravi vajalikkusest ja eetilisusest. Nende vastuolude vähendamiseks ja ennetamiseks on olulisel kohal inimeste teavitamine, harimine ning tegevuste vajalikkuse selgitamine.

Nende teemadega on tegelenud MTÜ AIDSi Tugikeskus (ATK), mis alustas tööd 1994. aastal. See oli esimene HIV/AIDSi, suguhaiguste ja narkomaania probleeme lahendav kodanikuühiskonna organisatsioon Eestis. ATK tegevusvaldkondadeks oli ja on ka täna HIV/AIDSi epideemia leviku tõkestamine, HIV- ja suguhaiguste ennetamine, turvalise seksi propageerimine, töö ohustatud gruppidega: abi uimastisõltlastele, seks-töötajatele, riskikäitumisega noortele, samuti HIV-positiivsete isikute psühhosotsiaalne toetamine. ATK on käivitas mitmeid selle valdkonna projekte esimesena Eestis.

1997. aastal loodi ATK partnerina OÜ Tervisekeskus Elulootus, mis pakub meditsiinilisi teenuseid (metadooniravi, suguhaiguste uuringud ja -ravi, HIV testimine jt) vastavalt Terviseameti tegevusloale.

“Siin maailmas pole oluline mitte see, kus me oleme, vaid see, millises suunas me liigume.”

– O. W. Holmes

Viimase 30 aasta jooksul toimunud muutused on mõjutanud ka meie tööd. AIDS on surmavast haigusest muutunud krooniliseks, ravimitega kontrollitavaks haiguseks. HIV-nakkuse juhud vähenevad aastast aastasse. Kõige rohkem vajavad meie tähelepanu uimastisõltlased ja nende lähedased.

MTÜ AIDSi Tugikeskus on oma nime väärikalt esindanud. Nüüd tunnete meid ära nimega Nelli Kalikova Tervisekeskus (NKT).
Nime valikut mõjutas ühes osas see, et meie tegevus on laienenud mitmekülgsemaks ja laiahaardelisemaks kui varem. Teise osana inspireeris meid Nelli Kalikova – MTÜ AIDSi Tugikeskuse looja ja tulihingeline ennetaja.

NKT-s on 18 liiget: kõrgema- või keskeriharidusega spetsialistid; magistrikraadi omab 6 inimest. Lisaks on vabatahtlikud – enamasti üliõpilased või praktikandid, kes toetavad meid koolitustel ja massiüritustel. Tugiisikutena töötavad meil endised sõltlased.
Liikmemakse meil ei ole.


Mõju ühiskonnale

ATK, nüüdsest NKT oli Eesti esimene MTÜ, mis alustas HIV/AIDSi epideemia leviku tõkestamisega. Selle ühingu roll ei ole tänaseks vähenenud – paljude innovatsioonide Eestisse jõudmine on siiani tänu NKT tegevusele. Kuigi NKT on pigem väike organisatsioon, on selle mõju ühiskonnale läbi aastate olnud märkimisväärne. NKT on pidevalt võidelnud stigmatiseerimise ja diskrimineerimise vastu ning haigete ja haiguskandjate elukvaliteedi parandamise eest. Samuti on MTÜ algatanud diskussioone meedias ning seeläbi kasvatanud ühiskonna sotsiaalset kapitali. NKT arvamust on ühiskonnas aktsepteeritud ja tähele pandud. Anname ajakirjandusele ekspertarvamusi HIV/narkomaania, nüüd ka COVID-19 küsimustes. Vähem tähtis ei ole ka teiste organisatsioonide sünni- ja arengu toetamine, neile eeskuju andmine ning kogemuste ja tegevusjulguse jagamine.


Mõned NKT esimesena Eestis algatatud tegevused, mis on andnud eeskuju teistele organisatsioonidele:


Meie sihtrühm

* Koostöös partneriga OÜ Tervisekeskus Elulootus (TKEL) asendusravi, suguhaiguste uuringud ja ravi, HIV testimine jt meditsiiniliste teenuste osutamine.


Tegevusaja jooksul on meie keskuses erinevaid teenuseid ja abi saanud üle 2 200 sõltlase. Sõltlaste seas tehakse perioodiliselt teenuste ja toe rahuoluküsitlusi. Esimene suurem sihtrühma anonüümne anketeerimine toimus 2018.a. 85% vastanutest olid rahul pakutava toega ja selle korraldusega. 2022.a. kordasime uuringu, tulemused olid praktiliselt samad. Tagasiside ning selle analüüs aitavad meie tööd parendada. Edukamad rehabilitatsiooni läbinud sõltlased muutuvad tugiisikuteks nendele, kes alles alustavad ravi.


Struktuur ja juhtimine

I Kahjude vähendamine: narkosõltuvuse tuvastamine, ravile suunamine, rehabilitatsioon, abi kaassõltlastele.

II Suguhaiguste ja HIV ennetamine: töö riskikäitumisega noorte, seksuaalvähemuste hulka kuuluvate ning prostitutsiooni kaasatud inimestega.

Aadress

Paldiski mnt 36a, 10612 Tallinn 

Telephone

+372 6 464 012 

FacebookYouTube

MTÜ AIDSi Tugikeskus

Registrikood 80085789 

OÜ Tervisekeskus Elulootus

Registrikood 10820282

Terviseameti tegevusluba: L123456 

MTÜ Eesti HIV Positiivsete ühendus ESPO

Registrikood 80079292 

© 2024 Nelli Kalikova Tervisekeskus | Kõik õigused kaitstud.