Eetikakoodeks

Nelli Kalikova Tervisekeskus ja tema koosseisu kuuluvad organisatsioonid MTÜ AIDSi Tugikeskus (ATK), OÜ Tervisekeskus Elulootus (TKEL) ja Eesti HIV-Positiivsete Ühendus (ESPO) oma tegevuses toetuvad Vabaühenduste eetikakoodeksile, mis oli vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus

http://www.ngo.ee/eetikakoodeks

Vabaühenduste eetikakoodeks

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohaaus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtuvad vabaühendused Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.


VABAÜHENDUSTE TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

Kodanikujulgus ja hoolivus

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

Vastutus ja aruandmiskohustus

Avatus ja läbipaistvus

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

Sallivus

Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal TartusAadress

Paldiski mnt 36a, 10612 Tallinn 

Telephone

+372 6 464 012 

FacebookYouTube

MTÜ AIDSi Tugikeskus

Registrikood 80085789 

OÜ Tervisekeskus Elulootus

Registrikood 10820282

Terviseameti tegevusluba: L123456 

MTÜ Eesti HIV Positiivsete ühendus ESPO

Registrikood 80079292 

© 2024 Nelli Kalikova Tervisekeskus | Kõik õigused kaitstud.